សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)
B9Casino | Maintenance Page
កំពុងជួសជុល
សមាជិកជាទីគោរព៖

ផលិតផលនេះកំពុងធ្វើការជួសជុលនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ សូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលដែលបង្កឡើងនេះ។ សូមអរគុណ។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U