សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់របស់់់់អ្នក

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់
បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់់់់អ្នក ដើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់់់់អ្នកឡើងវិញ
ឈ្មោះអ្នកប្រេីប្រាស់

 
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

 
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U