សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ជំនួយផ្នែកកាសុីណូ

ទំនាក់ទំនង​មក​​យើងខ្ញុំ

អ្នកឯកទេសផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជន អាចរកយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

Email
b9casinomy@gmail.com
សូមប្រើអាសយដ្ឋាននេះសម្រាប់មតិកែលម្អ ការផ្តល់យោបល់ ការសរសើរ រាល់បញ្ហាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយ ឬមិនពេញចិត្តការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយ។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
Skype
Skype ID: b9casinomy@gmail.com
Live Chat
ទាក់ទងយើងខ្ញុំ 24x7 តាមរយៈផ្នែកបំរើអតិថិជន ដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងក្រោមខាងស្តាំនៃគេហទំព័ររបស់់់់យើង។
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U