សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

Withdrawal Casino Winnings From Us

សំណួរទូទៅនៃរបៀបដកប្រាក់

  • តើខ្ញុំដកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់់់់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
  • ដកប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក

តើខ្ញុំដកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់់់់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ទឹកប្រាក់អាចត្រូវបានដកពីគណនីរបស់់់់អ្នកដោយប្រើវិធីដូចខាងក្រោមៈ

  • ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

ដកប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក

  • បន្ទាប់ពីចូលវេបសាយ សូមចុច [ដកប្រាក់] នៅលើមុខងារដែលនៅខាងលើគេហទំព័ររបស់់់់យើង
  • ចុចលើ [ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក]
  • ចុចលើ [កាបូបកាសុីណូ] ហើយចុចស្នើ។
  • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដកប្រាក់
  • ជ្រើសរើសធនាគារដែលពេញចិត្ត ឧទាហរណ៍៖ ABA
  • ថវិកានឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណនីធនាគាររបស់់់់អ្នក នៅពេលដែលសំណើត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងប្រត្តិបត្តដោយផ្នែកសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់របស់់់់យើង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្នែកទូទាត់ប្រាក់របស់់់់យើងនឹងត្រូវការរយៈពេល 15-30 នាទីអាស្រ័យលើពេលវេលាដំណើរការរបស់់់់ធនាគាររៀងៗខ្លួន។
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U