សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់់់់ B9 Casino​កម្ពុជា

ការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារទិន្នន័យ B9 Casino

គោលការណ៍ឯកជន B9 Casino រួមមានសំណុំទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបាន និងវិធីដែលយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯកជន និងព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយសមាជិក និងអ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ ព័ត៌មានរបស់់់់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ B9 Casino ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចូលរួមរបស់់់់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិការបស់់់់យើងដើម្បីចូលប្រើផលិតផល និងហ្គេមរបស់់់់យើង។ លើសពីនេះទៅទៀត B9 Casino សន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការទូទៅនៃប្រព័ន្ធ និងបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់់់់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់់់់យើង។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់់់់យើង និងមានគោលបំណងប្រមូលយកព័ត៌មានពីសមាជិកឬអ្នកប្រើប្រាស់។

លក្ខខណ្ឌឯកជនខាងក្រោមដែលចងក្រងដោយកាស៊ីណូអនឡាញដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី និងកម្ពុជា៖

 • នៅ B9 Casino យើងមានបំណងការពារ និងគោរពឯកជនភាពរបស់់់់អ្នក និងរក្សានូវទំនុកចិត្ត និងការជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដរបស់់់់អតិថិជនរបស់់់់យើង។
 • នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រម ទទួលស្គាល់ និងផ្តល់ការព្រមព្រៀងដល់ B9 Casino ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក ដូច្នេះយើងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះគណនី ចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ B9club.com ។
 • យើងធានានូវទំនុកចិត្ត និងទំនុកចិត្តអតិថិជនរបស់់់់យើងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសេវាកម្ម និងវេទិការបស់់់់យើង។ B9 Casino ទទួលនូវការប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ៖
  យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់់់់អ្នកដើម្បីកែសម្រួលអ្នកនូវបទពិសោធន៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់ និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់់់់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។
  យើងនឹងទាក់ទងអ្នកពីគ្រប់ពេលសម្រាប់ការប្រកាស និងទិន្នន័យសំខាន់ៗ។
 • យើងនឹងទាក់ទងអ្នកពីគ្រប់ពេលសម្រាប់ការប្រកាស និងទិន្នន័យសំខាន់ៗ។

ការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារទិន្នន័យ B9 Casino

 • យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើង និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់់់់យើង។ ភាគច្រើន ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើង រួមជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់់់់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយ B9 Casino ជាលើកដំបូង ឬនៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើវេទិការបស់់់់យើង ឬភ្ជាប់ជាមួយយើង។
 • អ្នកអាចទទួលបានការទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកទីផ្សារអំពីការផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗ និងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់់់់ B9 Casino អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់់់់យើង ណៅពេលដែលអ្នកបានឯកភាព។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសការទំនាក់ទំនងដូចជា អ៊ីមែល សារ SMS ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម។ ជម្រើសទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារទាំងនេះ ជារឿយៗ​វាអាស្រ៏យលើអ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ការទាក់ទងមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់់់់យើង តាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬដោយការសរសេរតាមអ៊ីមែលនៅគ្រប់ពេលវេលារបស់់់់អ្នកតាមដែលអ្នកចង់បាន។
 • B9 Casino មិនចែករំលែកព័ត៌មានឯកជនរបស់់់់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចំណាំថា មានស្ថានភាពតម្រូវឱ្យយើងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីផ្សេងទៀត ដូចជាអ្នកផ្តល់កម្មវិធីហ្គេម ដែលក្នុងនាមយើង ផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់់់់យើង ក្រោមការផ្តល់ផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង។ ច្បាប់។

មុននេះ អ្នកនឹងត្រូវប្រាប់ប្រភេទនៃការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក។​ សូម្បីតែនៅពេលដែលចំណេះដឹងត្រូវបានចែករំលែកក៏ដោយ យើងត្រូវប្រាកដថាពួកវានឹងត្រូវបានប្រើយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអនុវត្តតាមច្បាប់នៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់់់់យើង។

យើងសន្យាថានឹង៖

 • ឱ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ចសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែលម្អសំខាន់ៗដែលវេទិការបស់់់់យើងនឹងដំណើរការ ទាំងផលិតផល និងសេវាកម្ម។
 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើផលិតផល សេវាកម្មរបស់់់់យើង និងកែលម្អឥតឈប់ឈរ។
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរ ឬការសង្ស័យណាមួយរបស់់់់អ្នក
 • គ្រប់គ្រងការផ្តល់ជូន/ការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ដោយស្មើភាពអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់់់់ភាគីទាំងអស់ ឬភាគីណាមួយ;
 • បម្រើឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើប្រាស់ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានសុវត្ថិភាព នៅពេលចូលទៅកាន់វេទិការបស់់់់យើង;
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបង្រួបបង្រួមភាពត្រឹមត្រូវនៃកំណត់់់់់ត្រារបស់់់់យើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូប។
 • បង្កើតការវិភាគដោយយុត្តិធម៌លើប្រតិបត្តិការរបស់់់់អ្នក ប្រសិនបើសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យកើតឡើង។
 • ត្រូវប្រាកដថាការធ្វើទីផ្សាររបស់់់់យើងទាំងអស់សមនឹងការយល់ព្រមយរបស់់់់អ្នក។
 • ធានាឱ្យប្រព័ន្ធមានភាពរលូន និងពង្រឹងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធជានិច្ច។
 • ទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដោយអនុលោមតាមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិដោយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់់់់យើង។

តាមរយៈអភិបាលកិច្ចនៃច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ខាងក្រោមនេះគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់/សមាជិកនីមួយៗដែលយើងពេញចិត្ត៖

 • សិទ្ធិចូលប្រើ កែប្រែ និងយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នកដែលយើងកាន់កាប់។
 • សិទ្ធិក្នុងការមិនប្រើទិន្នន័យរបស់់់់អ្នកពីការដំណើរការ។
 • សិទ្ធិដកហូតការយល់ព្រមរបស់់់់អ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
 • សិទ្ធិក្នុងការចល័តនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក។
 • សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទៅកាន់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក។

គេហទំព័រ B9 Casino អនុវត្តទិន្ន័យដែលបានរក្សារទុកក្រោមកាលៈទេសៈខាងក្រោម

ទិន្ន័យដែលបានរក្សារទុកត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីឱ្យយើងកំណត់់់់់អត្តសញ្ញាណភាសាដែលសមាជិកចូលចិត្ត។ ភាសានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអ្នកត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់់់់យើង ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ លើសពីនេះទៀត ដោយប្រើទិន្ន័យដែលបានរក្សារទុក យើងនឹងធ្វើឱ្យកម្រិតសុវត្ថិភាពនៃគណនីរបស់់់់អ្នកប្រសើរឡើង ដោយធានាថាកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺទាក់ទងទៅនឹងគណនីភ្នាល់អនឡាញរបស់់់់អ្នកនៅ B9club.com ។ ទីបី យើងប្រើទិន្ន័យដែលបានរក្សារទុកដើម្បីដំណើរការការវិភាគផ្នែកខាងក្រោយនៅលើចរាចរណ៍គេហទំព័រ និងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងទីផ្សារផ្សេងទៀត។

អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U